Vidyalaya Management Committee Members

VMC Member
Sr.No. Name Designation Status Office Address/Residence Address
1 SH. NISARG HIVARE, IAS Deputy Commissioner Nagaon Assam 782003

Deputy Commissioner, Nagaon

2 MR SANJAY SARKAR PRINCIPAL KVN 1

Kendriya Vidyalaya Nagaon Assam 782003

3 Prof. SIRAJ ALAM Rtd Lecturer, Dept of Economics, Nagaon College 1

Rtd Lecturer, Dept of Economics, Nagaon College

4 SHRI PRADIP MAZUMDER Principal, Pradip Art and Craft 1

Principal, Pradip Art and Craft Nagaon 782003

5 DR SURAJIT KR. BHAGOWATI Principal, ADP College Nagaon 1

Principal, ADP College Nagaon

6 MRS TULUMONI DEVI Lecturer Dept. Of Mathematics, Govt Of Shikshan Mahavidyalaya Nagaon 1

Lecturer Dept. Of Mathematics, Govt Of Shikshan Mahavidyalaya Nagaon

7 DR P.N BORA Health Officer, Govt. Jail Hospital, Nagaon 1

Health Officer, Govt. Jail Hospital, Nagaon

8 MS. JINKI BORA TGT(ENG.) 1

Kendriya Vidyalaya Nagaon Assam 782003